مونواکسیدکربن

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود مقاله شبکه عصبی

دانلود مقاله شبکه عصبی

مقاله مقایسه کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش بینی غلظت روزانه منواکسید کربن بر اساس پارامترهای هواشناسی