شاخص کیفیت هوا

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا

بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا

دانلود مقاله بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق و شاخص کیفیت هوا در کرمانشاه
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵
معرفی شاخص کیفیت هوا(AQI)

معرفی شاخص کیفیت هوا(AQI)

دانلود معرفی شاخص کیفیت هوا(AQI)