دانلود مقالات تصفیه رنگ از پسابهای صنایع نساجی

دانلود مقالات حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی
دانلود مقالات حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
دانلود مقالات انگلیسی حذف رنگ از پساب صنایع نساجی
دانلود مقالات انگلیسی حذف رنگ از پساب صنایع نساجی
خرداد ۱۵, ۱۳۹۵
دانلود مقالات تصفیه رنگ از پسابهای صنایع نساجی

دانلود مقالات تصفیه پساب های صنایع نساجی

مقاله کاربرد ضایعات معدنی دولومیت بهعنوان جاذب در تصفیه پسابهای حاوی رنگینههای نساجی

هدف اصلی این تحقیق، مطالعه عملکرد ضایعات دولومیت ناشی از صنایع سنگ بـه عنـوان جـاذب بـرای حـذف رنـگ از فاضلابهای نساجی بود. این ضایعات اکثراً بدون استفاده بوده و به محیط زیست و ارد می شوند. برای این منظور و نظر به کاربرد وسـیع رنگینه های اسیدی، دیسپرس و راکتیو در صنایع نساجی، از محلولهای رنگی حاوی رنگینه هـای ۸۸ Red Acid. I.C ،Disperse. I.C 151 Red و ۲۹ Red Reactive I.C استفاده شد. بهمنظور بهینهسازی و بررسی عوامل مختلف بر روی میزان جذب، چهار عامل اصلی غلظت اولیه رنگینه، pH اولیه محلول، سرعت اختلاط و دز جاذب مورد بررسی قرار گرفت. برای کاهش تعداد آزمایشهای مورد نیاز برای صرفه جویی در هزینه و زمان تحقیق، از روش طرح آزمایشهای تاگوچی استفاده شد. برای افزایش ظرفیت جذب، ابتدا دولومیت در دمای ٨٠٠ درجه سلسیوس سوزانده و سپس به عنوان جاذب استفاده شد. کلیه آزمایشهای جذب در راکتورهای ناپیوسته انجـام گرفتنـد . در شرایط بهینه، کارایی جذب رنگ برای رنگینه ۸۸ Red Acid با غلظت اولیه ۵٠ میلیگرم در لیتر، pH اولیه ۶ ،سرعت اختلاط rpm ٢٠٠ و دز جاذب ٨ گرم در لیتر، برای رنگینه ۱۵۱ Red Disperse با غلظت اولیه ١٠٠ میلیگـرم در لیتـر ، pH اولیـه ۴ ،سـرعت اخـتلاط ٢٠٠rpm و دز جاذب ٨ گرم در لیتر و برای رنگینه ۲۹ Red Reactive با غلظت اولیه ۵٠ میلیگرم در لیتر، pH اولیه ٢ ،سرعت اختلاط rpm ٢٠٠ و دز جاذب ۶ گرم در لیتر بیش از ٩٩ درصد بهدست آمد که نشاندهنده کارایی بالای این جاذب در حذف رنگ بـود . نتـایج نشان داد که مدل همدمای جذب فر وندلیچ بهترین توصیف کننده فرایند جذب توسط دولومیت سوخته در حالت تعادل برای رنگینه هـای استفاده شده است.

 

مطالب مرتبط :   دانلود مقاله بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع اب آشامیدنی

مقاله حذف رنگهای راکتیو از پساب های نساجی با استفاده از کربن فعال حاصل از پسماندهای دانه کنجد روکش شده با پلی ونیل الکل

 

Button
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + هفت =