براورد میزان شیرابه مراکز دفن با شبکه عصبی مصنوعی

دستگاه تبدیل هوا به آب
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه کاغذ
کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه کاغذ
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
براورد میزان شیرابه مراکز دفن با شبکه عصبی مصنوعی

براورد میزان شیرابه مراکز دفن با شبکه عصبی مصنوعی

در این مطالعه به منظور برآورد میزان شیرابه مراکزدفن زباله با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی انجام شده است.دراین مطالعه به منظورمدل سازی شدت جریان فاضلاب درمراکزدفن زباله ازشبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. پس ازآموزش شبکه عصبی قادراست براساس داده های هواشناسی و مشخصات فاضلاب مرکزدفن شدت جریان فاضلاب راپیش بینی می کند. ازبین داده های هواشناسی میزان بارندگی رطوبت نسبی و دمای هوا دارای بیشترین تاثیردرپیش بینی میزان فاضلاب تولیدی دردفنگاه زباله است. همچنین از بین داده‌های مربوط به فاضلاب میزانpH و دما دارای بیشترین تاثیراست. برای ارزیابی وتشریح مدل مرکزدفن زباله بیروت به صورت موردی بررسی شد. الگوریتم بهینه ازبین سیزده نوع الگوریتم پس انتشارانتخاب شد و برای آموزش شبکه عصبی تعیین گردید. نتایج این مطالعه نشان دادکه شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشارلونبرگ مارکوات ویک لایه پنهان با۱۰نرون و تابع انتقال سیگموئید ویک لایه خروجی با تابع انتقال خطی دارای بهترین راندمان درپیش بینی میزان فاضلاب تولیدی درمرکزدفن زباله است.داده های ورودی درهرمرکزدفن زباله قابل دسترسی است. درحالی که اندازه گیری پارامترخروجی این شبکه عصبی یعنی میزان فاضلاب تولیدی درمرکزدفن زباله درمراکزفاقدسیستم جمع آوری وپایش فاضلاب امکان پذیرنیست. لذا باتوجه به کارایی بالای شبکه عصبی ضریب تعیین ۰.۹۷۶ و میانگین خطای نسبی ۰.۰۸۹می توان فاضلاب تولیدی ماهانه را دراین نوع از مراکزدفن زباله برآوردکرد.

 

 

Button
مطالب مرتبط :   ساخت آسفالت با ته سیگار
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + 2 =