دانلود مقالات حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی

پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب
پروژه طراحی تصفیه خانه فاضلاب
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵
دانلود مقالات تصفیه رنگ از پسابهای صنایع نساجی
دانلود مقالات تصفیه رنگ از پسابهای صنایع نساجی
خرداد ۱۴, ۱۳۹۵
دانلود مقالات حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی

دانلود مقالات حذف فلزات سنگین از محلولهای آبی

مقاله حذف کادمیم از محلولهای آبی γ-توسط آلومینای نانو ساختار

 

مقاله حذف کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از رس پیلارد (PILC )سنتز شده توسط گل قرمز تعدیل شده (MRM) و بنتونیت سدیم دار

در این تحقیق برای پیلارینگ رس مورد نظر از عناصـر Al ، Cu ، Ti و Fe اسـتفاده گردیـد. ایـن عاملهـای پیلارینـگ بـرای تعـدیل مونت موریلونیت توسط بر هم کنشهای تبادل کاتیونی مورد استفاده قرار گرفت. فاصلههای بـین صـفحه ای هنگـامی کـه مونت موریلونیـت سدی مدار شد، توسط این عاملهای پیلارینگ تا حد قابل توجهی افزایش یافت. گل قرمز حاصل از تولید بوکسیت با اسـتفاده از روشـهای مختلف تیمار و تعدیل میتواند به یکی از جاذبهای قوی آلایندهها تبدیل گردد. در این تحقیق از گل قرمز تعدیل شده به اضافه رس پیلارد شده برای حذف کادمیم از آب استفاده شد. کمپلکس قرمز تعدیل شده و رس پیلارد بـا اسـتفاده از XRD ، SEM و XRF مشـخص و جذب کادمیم در این کمپلکس بهعنوان تابعی از pH ، زمان و دما توسط AAS مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان جـذب در ایـن مطالعه در pH برابر ۶ و دمای ۴۰ درجه سلسیوس بود که میزان جذب تا ۶۹/۹۶ درصد رسید. رابطه ایزوترمهـا ی لانگمیـر و فرونـدلیچ به منظور تطابق ایزوترمهای جذب، مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به خوبی نشان داد که کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد یک جاذب مناسب به منظور حذف کادمیم از محلولهای آبی است.

 

مقاله حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل دار شده با گروه آمینی

 

مطالب مرتبط :   دانلود مجموعه مقالات حذف کادمیم از محلولهای آبی

 مقاله جذب سرب از محلول های آبی به وسیله سپیولیت و بنتونیت اصلاح شده با بیوپلیمر کیتوزان:همدما و سینتیک

Button

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 9 =