طراحی ایستگاه پمپاژ آب

کتاب آب و هوای ایران
کتاب آب و هوای ایران
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
فرهنگ جامع لغت بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست
فرهنگ جامع لغت بهداشت محیط و مهندسی محیط زیست
فروردین ۳۰, ۱۳۹۹
طراحی ایستگاه پمپاژ آب

 در طراحی ایستگاه پمپاژ آب ایســتگاههای پمپاژ اصلی، که آب را برای سامانه شبکه توزیع  در نزدیکی تأسیســات تصفیه و یا ذخیره فراهم می‌کنند، معموال به سامانه لوله‌کشی پمپاژآب آشــامیدنی قرار گرفت هاند و مستقیما می‌کنند. این ایســتگاههای پمپاژ، ممکن اســت بخشی از چنین به خطوط انتقال ساختاری باشــند. پمپهایی که آب را مستقیما میدهند و به ســامانه های توزیع میفرستند، اغلب پمپهای فشار بالا نامیده میشوند. پمپهای تقویتی بوسترممکن است در هر جایی در ســامانه قرار بگیرند تا فشــار خط لوله را افزایش دهند.
 دور از ایســتگاه پمپاژ اصلی،ایســتگاههای پمپاژ تقویتی معمولا همچون تپه ماهورها، جاییکه مناطق فشــاری مورد نیاز اســت،قرار دارند. پمپهای تقویتی ممکن اســت برای تأمین جریانهای بیشــینه در سامانه توزیع، که در حالتهای عادی نیازهای معمول را پاســخگو هستند، اســتفاده شــوند. هنگامی که ایستگاه پمپاژ به تأسیســات موجود اضافه میشــود، طراحی و طرحریزی قبلی،که بر اســاس تحلیل هیدرولیک ســامانه کلی اســت، باید دوباره بازبینی شود.

 

DOWNLOAD

مطالب مرتبط :   فناوری نوین برای درختکاری بدون آب
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + نه =