دانلود کتاب متکف جلد اول

معرفی نرم افزار ادریسی
معرفی نرم افزار ادریسی
دی ۵, ۱۳۹۵
پرورش گیاهان آپارتمانی
پرورش گیاهان آپارتمانی
دی ۵, ۱۳۹۵
دانلود کتاب متکف جلد اول

دانلود کتاب متکف جلد اول

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  ابوالفضل اژدرپور

با تجزیه و تحلیل و کنترل زیست محیطی مناسب می توان تقریباً همه انواع فاضلابهایی را که از مـواد قابل تجزیه بیولوژیکی تشکیل شده است به روش بیولـوژیکی تـصفیه نمـود. بنـابراین، بـرای مهنـدس محیط زیست ضروری است تا مشخصات هر فرآیند را برای اطمینان از بوجود آمدن محـیط مناسـب و کنترل مؤثر شناسایی کند. اهداف کلی این بخش عبارت اسـت از : ۱ (فـراهم کـردن اطلاعـات پایـه و اساسی راجع به میکروارگانیسم هایی که در تصفیه فاضـلاب بکـار مـی رو نـد. ۲ (بیـان کـاربرد اصـول فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه زیستی فاضـلاب . اطلاعـات حاضـر در ایـن بخـش، مطالـب لا زم و ضروری پایه را که برای طراحی فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی در فصلهای ۲ تا ۴ لازم اسـت ارائـه مـی بـه جـای ۳ کند. به منظور محاسبه آسان، غلظت ها در بخش ۲ ، ۳ ، ۴ و ایـن بخـش برحـسب m/g d /می باشد. اصول تصفیه بیولوژیکی که ۳ s /یا m 3 l/mg بیان شده است؛ زیرا دبی جریان برحسب m در هفت قسمت ابتدایی این فصل آمده است؛ عبارتند از : ۱ (مروری بر تصفیه بیولـوژیکی فاضـلاب ۲ . ترکیب و طبقه بندی میکروارگانیسم هایی که در تصفیه فاضلاب بکار می رود ۳ .مقدمه ای بـر جنبـه های مهم متابولیسم میکروبی ۴ .سوخت و ساز و رشد باکتریایی ۵ .سینتیک رشد میکروبـی ۶ .مـدل سازی فرآیندهای تصفیه رشد معلق ۷ .مدل سازی فرآیندهای تصفیه رشد ثابت. پس از بیـان اصـول کلی، در هفت بخش باقیمانده، مقدمه ای در رابطه با طبقه بندی عمومی فرآیندهای بیولوژیکی مـورد استفاده برای تصفیه فاضلاب بیان می شود. عناوین بیان شده عبارتند از: ۱ .اکـسیداسیون هـوازی ۲ .نیتریفیکاسیون بیولوژیکی ۳ .دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی ۴ .حذف بیولوژیکی فـسفر ۵ .اکـسیداسیون بی هوازی ۶ .حذف بیولوژیکی ترکیبات آلی مقاوم و سمی ۷ .حذف بیولوژیکی فلزات سنگین.

مطالب مرتبط :   ورمی کمپوست

 

 

DOWNLOAD

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × دو =