دانلودضوابط انتقال آب

دانلود کتاب فن آوری نانو سبز
دانلود کتاب فن آوری نانو سبز
خرداد ۴, ۱۳۹۹
دانلود کتاب انرژی باد
دانلود کتاب انرژی باد
خرداد ۴, ۱۳۹۹
دانلودضوابط انتقال آب

دانلودضوابط انتقال آب

امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادی ناشی از به کارگیری مناسب و مستمر آنها در پیشرفت جوامع،تهیه و کاربرد آنها را ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . نظر به وسعت دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهیه ضوابط، معیارهـا واستانداردها در هر زمینه به مجامع فنی – تخصصی واگذار شده است.
با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به ش رایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه اسـتاندارد در بخـش آب از اهمیـت ویژه ای برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط ومعیارهای فنی صنعت آب کشور وزارت نیرو با همکاری معاونت برنامه ریـزی ونظارت راهبردی رییس جمهور به منظور تامین اهداف زیر اقدام به تهیه استانداردهای صنعت آب نموده است:
− ایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره برداری و ارزشیابی طرحها
− پرهیز از دوباره کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
تدوین استانداردهای صنعت آب با در نظر داشتن موارد زیر صورت میگیرد:
− استفاده از تخصص ها و تجارب کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
− استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهای بین المللی
− بهرهگیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
− توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران و سـایر موسـسات معتبـر تهیـه کننـده استاندارد
استانداردها ابتدا به صورت پیشنویس برای نظرخواهی منتشر شده و نظرات دریافتی پس از بررسی تیم تهیه کننده و گروه نظـارت در نسخه نهایی منظور خواهد شد.

مطالب مرتبط :   دانلود کتاب تهیه کود صنعتی

 

DOWNLOAD

 

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 11 =