دانلود پایان نامه تخصصی تلفیق روش های هیدرولوژی و منابع آب در مدیریت سیلاب

الزامات سیستم های مدیریت محیط زیست
الزامات سیستم های مدیریت محیط زیست
خرداد ۱۲, ۱۳۹۶
دانلود پایان نامه کاربرد نظریه بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیر زمینی
دانلود پایان نامه کاربرد نظریه بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیر زمینی
خرداد ۱۲, ۱۳۹۶
دانلود پایان نامه تخصصی تلفیق روش های هیدرولوژی و منابع آب در مدیریت سیلاب

طرحهای توسعه منابع آب به منظور تأمین کلیه اهداف مورد نظر، برنامه ریـزی دقیـق و منـسجمی لازم دارنـد. در نظـرداشتن کلیه جوانب فنی طرحها و نیز پیامدهای آن، پیچیدگی خاصی داشته که با آگاهی از مسایل، خصوصیات حـاکمبر سامانه، بکارگیری ابزار مناسب و نگرش سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هستند. موضـوع ارزیـابی سـیلاب طـرح ازمدتها پیش مورد بحث و مجادله علمی قرار گرفته است. این مسئله موضوعی دشوار، مهم و نگران کننده است. طرح ناقص سرریزها اغلب بهدلیل تخمینهای نادرست سیلاب طرح میباشد. ایمنی هیدرولوژیکی سد نیز توسط کافی بودن ظرفیت سرریز برای خروج جریان سیل کنترل میشود. تحلیلهای آماری سدهای تخریب شده جهان نشان میدهد که بسیاری از سدها بهدلیل ظرفیت نامناسب سرریزها دچار زوال و تخریب شدهاند. بیش از ۴۰ درصـد سـدهای تخریـب
شده دنیا بهدلیل عدم توانایی سرریزهای آنها در عبور جریان سیل میباشد. محاسبه سیل طرح سدهای بزرگ، یکی ازمهمترین مراحل در مطالعات مهندسی سد محسوب میگردد. برای محاسبه سیل طرح روشهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین این روشها تحلیل فراوانی، تحلیل منطقهای، مدلهای بارش- رواناب، فرمولهای تجربـی، منحنـی پوش سیلاب و استفاده از سیلابهای تاریخی میباشند. سیلاب طرح با استفاده از قوانین احتمال و دادههای موجـود،توسط تحلیل فراوانی قابل برآورد میباشد. طول سری آماری کوتاه و یا داده مفقود موجـب بـروز عـدم قطعیـتهـایبرونیابی برآورد مناسب سیلاب طراحی میگردد. پس از انجام مطالعات سد مخزنی جره در حوضه آبریز رودخانه االله رامهرمز؛ سیلابهای بزرگ و در حد دبی طراحی سرریزهای آن به وقوع پیوسته است. اعمـال ایـن دادههـا در سـری سیلاب باعث تغییرات قابل توجهی در سیلاب طرح شده است. از سویی دیگر مدیریت مجزا یا جزیینگری در منـابع آب میتواند باعث زیانهای اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی شوند. مدیریت جامع یا به هم پیوسته منـابع آب بـه عنوان رژیم مدیریت منابع آب برای قرن بیست و یکم پذیرفته شده است. فقدان جامعنگری در مسائل حوضـه آبریـزباعث میشود تا طرحها اهداف مختلف طراحی را تامین ننماید. از اهدف این تحقیق برآورد و ارزیابی سـیلاب طـرح سرریزهای سد مخزنی جره بر مبنای تکمیل سری آماری سیل در فاصله زمانی طراحی تا تدوین این تحقیق میباشـد. همچنین با توجه به گستردگی موضوع جامعنگری در منابع آب، در این تحقیق سعی شده تا بخـش مـدیریت بـه هـم
پیوسته سیلاب در یک سامانه دارای مخزن و زیرحوضههای غیر تنظیمی و اندازهگیری نشده مورد بررسـی قـرار دهـد.منطقه مورد مطالعه از سه زیرحوضه اعلاء، رودزرد و تلخ و نیز یک سامانه رودخانـهای بنـام االله تـشکیل شـده اسـت.

مطالب مرتبط :   حذف فلزات سنگین از پساب به روش جذب سطحی

در ادامه دانلود پایان نامه تخصصی تلفیق روش های هیدرولوژی و منابع آب در مدیریت سیلاب

Button

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =