دانلود مقاله حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده با EDTA

مکان یابی دفن مواد زائد با استفاده از GISوAHP
مکان یابی دفن مواد زائد با استفاده از GISوAHP
خرداد ۳۰, ۱۳۹۵
دستورالعمل تعیین  pHنمونه خاک
دانلود دستورالعمل آزمایش تعیین pH خاک
خرداد ۳۰, ۱۳۹۵
دانلود مقاله حذف فلزات سنگين از خاکهاي آلوده با  EDTA

دانلود مقاله حذف فلزات سنگین از خاکهای آلوده با استفاده از EDTA به روش ستونی (پیوسته و پالسی)

پیامدهای انباشت فلزات سنگین در خاک خطرناک و نگران کننده است. یکی از روشهای آلودگی زدایی این فلزات از خاک استفاده از کی لیت کننده ها و به ویژه EDTA است .در این تحقیق حذف Zn ،Pb و Cd از سه خاک سطحی (با میزان کل این فلزات به ترتیب ۵/۱۰ ،۸/۵۵ و ۶/۸۰ میلی مول بر کیلوگرم خاک) جمع آوری شده از اطراف کارخانه سرب و روی زنجان به روش استخراج سـتونی HEDTA) ۱۰۰ میلی مول بر کیلوگرم خاک خشک) و با شدت جریـان KS) شامل پیوسته و پالسی)، با استفاده از استخراجکننده Na ۵/۰ مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایشهای مقدماتی، جریان محلول بهدلیل کاهش هدایت هیدرولیکی خاک متوقف گردید. لـذا، آزمایشهای روش ستونی پیوسته در حضور محلول زمینه نیترات کلسیم و آزمایشهای روش ستونی پالسی در حضور این محلـول زمینه و تنظیم pH در ۸ انجام گرفت. نتایج نشان داد که متوسط درصد استخراج Cd و Pb در روشهای پیوسـته و پالسـی تقریبـاً یکسان بود. درحالیکه، میزان استخراج Zn در روش پیوسته به طور متوسط حدود ۱۳ درصـد بیشـتر از روش پالسـی بـود . وجـود محدودیت غلظت EDTA برای کمپلکس کردن فلزات سنگین سبب تبعیت کارایی استخراج از ثابت پایداری کمپلکسهای EDTA با ایـن فلزات به صورت Cd>Zn>Pb گردید. همچنین بر خلاف Cd و Zn ،درصد استخراج Pb رابطه خطی مستقیمی را با مقدار کل این فلز در خاک داشت. درحالیکه غلظت Pb به طور متوسط فقط حدود یک بیستم غلظت Zn بود. منحنی های رخنه در هـر دو روش سـتونی تنها به نوع خاک بلکه به روش استخراج بستگی دارد. پیوسته و ستونی پالسی ترتیب تحرک Pb>Zn>Cd را نشان دادند. به طورکلی، به نظر میرسد الگوی استخراج فلزات سنگین خاکهـا نـه تنها به نوع خاک بلکه به روش استخراج بستگی دارد.

مطالب مرتبط :   آموزش محیط زیست،مشارکتهای مردمی

 

DOWNLOAD

 

 

 

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − شانزده =