بررسی تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران

شرکت «واترجن» (Water-Gen) از هیچ می تواند  ۳۱۲۲ لیتر آب آشامیدنی خالص در روز تولید کند.
شرکت «واترجن» (Water-Gen) از هیچ می تواند ۳۱۲۲ لیتر آب آشامیدنی خالص در روز تولید کند.
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
اطلاعات تخصصی و علمی جنگلهای ایران
اطلاعات تخصصی و علمی جنگلهای ایران
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
بررسی تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران

دانلود پی دی اف بررسی تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود ساختار حاکمیتی مدیریت آب در ایران

نظام اداری و اجرایی حاکم بر یک کشــور یک سیســتم و نظام چندوجهی اســت که تشکیلات و سازمان کار آن تنها یک جزء از آن اســت. تغییر و تحول ســاختاری همواره در نظام اداری به عنوان یک راه حل اساســی مورد توجه بوده و دولتها در دورههای مختلف کوشــیده اند تا از این طریق نظام اداری را متحول ساخته و اصالح کنند. در این بین در کشــور ما، نکتهای که مغفول مانده نحوه عملکرد و کارکرد کالن ســاختار دولت اســت. در این راستا، با توجه به اینکه رویکرد بخشی و گسسته سنتی در مدیریت منابع آب، به عنوان یکی از ً منجر به حاکمیت سازمانهایی با منافع متناقض میشود لذا اهداف مهمترین اقالم مدیریت در کشــور، غالبا سیاســی بدون مالحظه سایر کاربران آب و بدون رایزنی بین بخشها و سازمانها تنظیم شدهاند. در نتیجه، منابع مالی و فیزیکی قابل دســترس مانند آب، در حداکثر نمودن رفاه اجتماعی لحاظ نشــده اند لذا میتوان گفــت که اصالح ســاختار کالن و خرد بخــش آب در دولت، باید در قالب یک برنامــه تحول نظام اداری و با اهداف، راهبردها و برنامههای منســجمی دنبال شــود که تغییر تشکیالت یکی از اجزای آن بوده و این تغییر تشــکیالت نیز منحصر به وزارتخانهها نخواهد بود، بلکه باید دربرگیرنده نگاهی جامع به کل ســاختار نظام اداری یعنی وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، مراکز و شرکتهای دولتی و توأم با تحقق قواعد ساختاری قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای سیاستهای اجرایی اصل چهلوچهارم قانون اساسی باشد. که در این تحقیق کالن موضوع مورد بررسی و تفحص قرار گرفته است. ماهیت فعالیتها و اقداماتی که برای حفاظت و پیشــگیری از تخریب و نابودی منابع پایه تجدیدشــونده باید صورت گیرد، بهگونه ای است که همواره در نقطه مقابل بهره برداری از منابع قرار گرفته و باید بتواند در شرایطی که تضاد اهداف و منافع بین حفاظت و بهرهبرداری به وجود میآید، برای برقراری تعادل اکولوژیکی و زیســتمحیطی با رویکرد توســعه پایدار اقدامات مقتضی را برای حفاظت از منابع به عمل آورد. یافته های این تحقیق که متکی به بررسی الگوهای کالن موفق جهانی است نشان میدهد که در سطح دستگاهی مدیریت پایدار تأســیس وزارت آب، محیط زیســت و منابع طبیعی یک ضرورت جدی است و در سطح بخش رویکرد مدیریت جامع منابع آب که شــامل سطح ملی، سطح بین حوضهای، سطح حوضهای و سطح استانی پیشنهاد میگردد.

مطالب مرتبط :   مدیریت تنش گرمایی در گاوداری ها

Button

فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =