انواع ترک و روشهای ترمیم آن

اصول اجرایی متره سازه ساختمانی
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
روانگرایی خاک ها
خرداد ۲۸, ۱۳۹۹

کی از تفاوتهای اساسی بین سازههای بتنی و فوالدی، بحث ترک خوردگی اعضای بتنی است که باید تاثیر آن در تحلیل و طراحی سازه در نظر گرفته شود. در یک سازه بتنآرمه که تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی قرار
میگیرد، در بخشهایی از مقطع اعضاء تنشهای کششی ایجاد شده که این تنشها باعث ترک خوردن مقطع میشوند. واضح است که بوجود آمدن این ترکها در مقطع سبب بروز رفتار غیرخطی در سازه خواهد شد، در
حالیکه در تحلیل و طراحی سازهها، رفتار اعضاء را خطی در نظر میگیریم. با توجه به اینکه ترک خوردن مقطع باعث حذف عملکرد قسمتی از آن میشود، بنابراین با یک فرض ساده کننده مهندسی، میتوان برای
محاسبه سختی عضو تاثیر قسمت ترک خورده را در نظر گرفت.
از سویی دیگر ایجاد ترک در المانهای بتنی نظیر تیر و ستون و دیوار برشی و … در هنگام وقوع زلزله به اندازه مجاز آئیننامه مفید بوده و راهی برای تخلیه نیروی حاصل از زلزله میباشد و به همین سبب در طراحی و
محاسبات سازه مبحث نهم و آئین نامه های معتبر بین المللی نظیر ACI ضرایبی را تحت عنوان ضرایب ترک خوردگی مشخص نمودهاند.

 

DOWNLOAD

مطالب مرتبط :   دانلود جزوه آزمایشگاه مکانیک خاک
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت
فوزیه نظافت کارشناس ارش عمران محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + هجده =